محفل انس با قرآن کریم با هدف گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ١۵ خرداد در آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) شهرضا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: محفل انس با قرآن کریم با هدف گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ١۵ خرداد در آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) شهرضا برگزار می شود.

یحیی قاسمی گفت: محفل انس با قرآن کریم با هدف گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ١۵ خرداد در آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) شهرضا برگزار می شود.

آستان مقدس امامزاده شاه رضا (ع) در شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، در شمال شهرضا و در بلوار مدرس واقع شده است.