مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت مدیرعامل یک شرکت خصوصی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: مدیر عامل یک شرکت خصوصی در اصفهان به پرداخت ۹۳ میلیارد ریال محکوم گردید.

وی افزود:پرونده دو فقره تخلف اعتبار اسنادی ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

غلامرضا صالحی بیان کرد: پرونده دو فقره تخلف اعتبار اسنادی ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: شعبه مذکور متهم پرونده را بابت عدم ایفای تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ 9366051 درم معادل 93 میلیارد و 800 میلیون ریال بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی محکوم کرد.