معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان باحفظ سمت بعنوان مشاورعلمی پدافند غیرعامل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛هومن قصری به سمت مشاور علمی پدافند غیرعامل وزارت بهداشت منصوب شد.

پیر حسین کولیوندمشاور وزیر ورئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طی حکمی دکتر هومن قصری متخصص بیماری های داخلی ومعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان را باحفظ سمت بعنوان مشاور علمی این کمیته منصوب نمود.

شایان ذکر است دکتر هومن قصری در زمینه پدافندغیرعامل درحوزه کاری خود دارای چندین تالیف میباشد.