رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت : تعهدی در کارگروه اشتغال صورت گرفته است که سازمانها و ادارات کل استان تعدادی از فارع التحصیلان و نیروهای کار جوان را مشغول به فعالیت نماید.

به گزارش خبرگزاری موج، خلیل قاسمی گفت: با توجه به مصوبات کارگروه اشتغال مبنی بر اینکه هر اداره کل باید تعدادی از افراد بومی جویای کار را مشغول به فعالیت نماید سهم سازمان صنعت معدن وتجارت ده هزار و 600 نفر می باشد.

وی افزود: این سازمان از زیر مجموعه های خود که تحت مجوز یا تحت نظارت خود می باشد می خواهد سهمی از اشتغال استان را پوشش دهند.

قاسمی اظهار داشت: با توجه به نرخ بیکاری در استان سعی می کنیم از افراد بومی خود استان استفاده نماییم.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: در این راستا باید کار جهادی صورت بگیرد تا این مصوبه در سالجاری محقق  گردد.