مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی چهار زندانی محکوم مالی با کمک خیران اصفهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ازاصفهان، اسدالله گرجی زاده  با اشاره به آزادی چهار زندانی محکوم مالی گفت: باکمک خیران اصفهانی زمینه آزادی  چهار زندانی با بیش از یک میلیارد و 570میلیون ریال بدهی مالی فراهم گردید.

وی افزود: باکمک سخاوتمندانه خیران اصفهانی زمینه آزادی این تعداد زندانی با بیش از یک میلیارد و 570میلیون ریال بدهی مالی و تحمل کمتر از یک سال حبس از زندان های این استان فراهم شد و زندانیان به آغوش خانواده بازگشتند.