پروفسور کریم حسین زاده دلیر گفت: نزدیک به 500 هزار نفر ، درواقع یک چهارم جمعیت تبریز حاشیه نشین هستند.

پروفسور حسین زاده  دلیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز، طی سخنانی اظهار داشت: حاشیه نشینی تبدیل به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات نظام های شهری شده است که  طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشری سازمان ملل (۲۰۰۳) از هر سه نفر در جهان یک نفر در خلال ۳۰ سال آینده ، زندگی خود را در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیرقانونی طی می کند.

وی افزود: نقش مهاجرت به ویژه جاذبه روبه رشد شهرهای کشور و تجمع تبعیض آمیز سرمایه در این فضاهای منطقه ای عامل مهمی در گسترش شهر نشینی بوده است.

حاشیه نشین های تبریز  در شمالغرب  و جنوب غرب شهر ساکن هستند

حسین زاده دلیر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: حاشیه نشینان تبریز در قسمت های شمالی شهر تراکم قابل توجهی را در یک مساحت اندک به خود اختصاص داده اند که پراکنش جمعیت حاشیه به این منطقه محدود نشده و در قسمت های جنوبی و غربی شهر نیز قابل مشاهده است.

مساله حاشیه نشینی نه تنها خود نواحی حاشیه نشین بلکه کل شهر تبریز و ساختار اجتماعی- اقتصادی آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است

 وی  با اشاره به اینکه مساله حاشیه نشینی نه تنها خود نواحی حاشیه نشین بلکه کل شهر تبریز و ساختار اجتماعی- اقتصادی آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است، افزود:  اشـتغال افـراد حاشیه نشین در مشاغل غیررسمی و کـاذب ، وجـود ساخت و سازهای غیرمجاز ، عدم توانایی شهرداری ها برای ارائه خـدمات مناسـب در ایـن منـاطق ، آلودگی محیط زیست ، اثـرات نـامطلوب فرهنگـی ، اقتصـادی ، اجتماعی و سیاسی ایـن منـاطق برکـل سیستم شـهر ، افزایش جرم و انحرافات در این مناطق ، همه و همه از جمله آثار مخرب و مضر حاشیه نشینی ، چـه بـر روی ساکنان آن مناطق و چه بر روی دیگر افـراد سـاکن در شهر هستند.

تبریز یکی از شهرهای مهاجر پذیر ایران است

بنیانگذار رشته مدیریت وبرنامه ریزی شهری درایران ادامه داد:  تبریز به دلیل جای دادن بسیاری از کارخانجات مادر و بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از ۶۰۰ شرکت قطعه ساز در آن ، یکی از مهم ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران محسوب می گردد که نتیجه آن بروز حاشیه نشینی است.

حاشیه نشینی در تبریز

وی اضافه کرد: در برخورد با ایـن پدیـده بایـد از یک جانبه نگری پرهیز نموده و بر تلاش جدی به قصـد چاره اندیشی علمی ایـن پدیـده و مسـائل مـرتبط با آن اهتمام ورزید. در واقع باید ایـن پدیـده را هـم مـداوا کرد و هم پیشگیری.

باید حاشیه نشینی را بعنوان بدنه شهر بپذیریم

پروفسور حسین زاده دلیر در خاتمه سخنان خود گفت:  مهم ترین نکته در مواجهه با این پدیدار این است که ما آن را به عنوان بدنه شهری بپذیریم، بدنه ای که بیمار بوده و نیاز به مداوا دارد. باید به یاد داشته باشیم که علاج این نواحی در کوتاه مدت حاصل نمی گردد ، بنابراین شوراها و شهرداری موظف هستند که برنامه های مستمر و طولانی مدت را برای این نواحی تدوین نمایند و بودجه های ویژه ای را به آن ها اختصاص دهند.