مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکمی عضویت حمیدرضا مومنی مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی قشم را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی بانک طی حکمی حمید رضا مومنی را در سمت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی قشم، ابقا کرد.

در این حکم  آمده است:

 جناب آقای حمیدرضا مومنی

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره 621/ ت 55265 ک مورخ 8 فروردین ماه 97 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، بدینوسیله عضویت جنابعالی به مدت سه سال به عنوان «عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم» تمدید می گردد.

امید است با اتکا به الطاف الهی، ضمن هماهنگی با سایر اعضاء هیأت مدیره و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود، در ایفای مطلوب وظایف محوله و توسعه همه جانبه منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم موفق و موید باشید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج