مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان گفت: اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی بیان کرد: اعضای جوان  29 ساله اصفهانی که در اثر خونریزی مغزی به مرگ مغزی مبتلا شده بود به سه بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

وی افزود: سعید رستم زاده 29ساله ساکن اصفهان در اثر خونریزی مغزی به مرگ مغزی مبتلا و در این مرکز بستری شده بود که با موافقت خانواده انسان دوستش  تحت عمل برداشت عضو قرار گرفت.

 اهدا عضو

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان گفت: کلیه های این جوان مرگ مغزی در اصفهان به دو بیمار نیازمند عضو پیوند و کبد وی هم برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج