در سومین جلسه مشترک کمیسیون های بودجه و عمران شورای شهر، آیین نامه سرمایه گذاری بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رضا رسولی، رئیس کمیسیون توسعه و عمران ضمن تاکید بر ضرورت راه اندازی سازمان سرمایه گذاری گفت: مفاد این اساسنامه در جلسات قبلی بررسی شده است و مقرر شد جایگاه کارگذار، توسط مدیریت سازمان آورده شود.

رضا رسولی افزود: مفاد آیین نامه تصویب شده و دو ماده باید امروز بررسی گردد.

وی ابراز کرد: پیش نویس نهایی سازمان پس از تغییرات مورد نظر اعضای کمیسیون اعمال و برای تصویب نهایی به صحن شورا ارایه می شود

مدیر سرمایه گذاری شهرداری رشت، در مورد دیگر مواد اساسنامه هیات عالی سرمایه گذاری توضیحاتی ارایه داد.

گل احضار افزود: نیازمند حضور یک مشاور هستیم تا توجیه اقتصادی طدح های سرمایه گذار را بررسی نماید.

رسولی در این زمینه گفت: دست مدیر عامل سازمان برای بررسی و مذاکره باز است و بنظر می رسد حضور مشاور خود دافعه برای سرمایه گذار ایجاد نماید

گل احضار تاکید کرد: تلاش ما در تدوین این آیین نامه، ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه گذار است و با تصویب این ایین نامه از سوی شورای شهر، بستر های سرمایه گذاری در شهر تسهیل می شود.

پس از بحث و بررسی در مفاد اساسنامه سازمان سرمایه گذاری، اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و توسعه و عمران، در برخی مفاد اساسنامه اصلاحاتی انجام داده و آن را مصوب کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج