حق سرانه درمان از ابتدای فروردین سال ٩٦ معادل ٤٠٠/٠٠٠ ریال تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، به استناد بند ٥ تبصره ٣ جزء (( د )) بند ٣ تصویب نامه شماره ٤٦٨١٨ هیات محترم وزیران، حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات حق سرانه درمان از آنها کسر می گردد از ابتدای فروردین سال ٩٦ مبلغ ٤٠٠٠٠ تومان تعیین گردید. 

بر اساس این مصوبه تفاوت رقم مبلغ جدید با میزان دریافتی در ماه های سپری شده از سال طی فیش پرداختی بیمه شدگان مشاغل آزاد و کسر از مستمری مشمولین لحاظ و اعمال خواهد شد.

مبلغ حق سرانه درمان در سال ٩٥ معادل ٣١٠٠٠ تومان بوده است که تفاوت ٩٠٠٠ تومانی ایجاد شده به ازای هر ماه، برای فرد بیمه شده و افراد تبعی وی محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج