پالایشگاه اصفهان به سامانه های روغن گیر با بهره گیری از فناوری جدید مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر این طرح گفت: با بهره برداری از سامانه های روغن گیر  این واحد پالایشگاهی گامی مهم در زمینه صرفه جویی در مصرف آب و بهینه سازی تولید بخار و نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات برداشته شد.

میثاقی هزینه اجرای این طرح پالایشگاهی را در یک سال ونیم بیش از 120 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: با اجرای این طرح مواد زاید هیدروکربوری از حدود 250 مترمکعب در ساعت آب مقطر برگشتی حذف شده است.

وی گفت: همچنین با بهره برداری از سامانه های روغن گیر، علاوه بر بازیافت 250 مترمکعب آب با کیفیت مناسب برای  تزریق به بویلرها، طول عمر بویلرهای بخار افزایش و از آلودگی محیط زیست جلوگیری شده است.