عصر امروز جلسه هم اندیشی در دو حوزه مطبوعات، خبرنگاران رسانه های مکتوب و فعالان فضای مجازی جهت تعامل و همفکری برای بررسی مشکلات استان اردبیل در دفتر مرکزی خبرگزاری موج استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، عصر امروز جلسه هم اندیشی بین فعالان رسانه در دو حوزه مطبوعات وفضای مجازی جهت تعامل و همفکری برای بررسی مشکلات استان اردبیل در دفتر مرکزی خبرگزاری موج استان اردبیل برگزار شد.

این جلسه با حضور خبرنگاران مطبوعات و فعالان فضای مجازی برگزار شد که محوریت آن آسیب شناسی مشکلات موجود در رسانه های استان اردبیل بود.

موضوعات متعددی از جمله هم افزایی رسانه های مکتوب و مجازی و همفکری برای ارایه پیشنهاد در خصوص مشکلات استان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در زیر گوشه‌هایی از تصاویر جلسه هم اندیشی بین فعالان رسانه در دو حوزه مطبوعات وفضای مجازی را مشاهده می‌کنید:

 

نشست هم اندیشی با فعالان رسانه ای

خبرگزاری موج اردبیل نشست خبری

نشست خبرگزاری موج اردبیل

خبرگزاری موج اردبیل

نشست خبرگزاری موج اردبیل سه

نشست خبرگزاری موج اردبیل 3

4

نشست خبری موج اردبیل

نشست خبری خبرگزاری موج یک