رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از افزایش سطح دانش عمومی و ترویج مسائل فرهنگی در زمینه انرژی و ساختمان دوستدار محیط زیست با استفاده و بهره مندی از طرح ها وایده‌های خلاقانه مراکز دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در سومین کارگروه مشورتی انرژی با موضوع امکان سنجی، طراحی و ساخت ساختمان های دوستدار محیط زیست و انرژی، با تمرکز بر اثرگذاری نقش مردم در مبحثبهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: به منظور افزایش مشارکت شهروندان در موضوع انرژی باید افراد علاقه‌مند را توسط کانون های محیط زیست شناسایی کرد.

وی افزود: در زمینه فوق خواستار همکاری با مراکز دانشگاهی و استفاده از تجربیات اساتید به منظور نهادینه کردن موضوع انرژی و اجرای هرچه بهتر پروژه‌های مرتبط در زمینه انرژی و بالاخص ساختمان های محیط زیستی هستیم.

در ادامه نشست، حسامی رئیس اداره مدیریت انرژی، تشکیل سومین کارگروه مشورتی انرژی را هدفی برای آموزش و آگاه سازی همه افراد جامعه به مقوله ساختمان دوستدار محیط زیست دانست و ترویج آن در جامعه برای کاربرد اقشار مختلف نظیر سازندگان و بالاخص دانشگاهیان را گامی مثبت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به لزوم ارتقای ارتباط موثر و تعامل بیشتر شهرداری و دانشگاه جهت بهبود کیفی اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و بهره مندی از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه خواستار چاره‌اندیشی و ارائه راهکارهایی درخصوص گسترش روند بهبود اجرای پروژه‌ها و همچنین افزایش سطح دانش عمومی و ترویج مسائل فرهنگی در زمینه انرژی و ساختمان دوستدار محیط زیست شد.

گفتنی است در نشست کارگروه مشورتی انرژی کارشناسان اداره مدیریت انرژی، مسئولین محیط‌زیست مناطق منتخب ۳،۶، ۹،۱۷، ۲۲ شهرداری تهران و برخی از اساتید دانشگاه ها با محوریت امکان‌سنجی، طراحی و ساخت ساختمان سبز نیز حضور داشتند.