دادگاه پرونده پتروشیمی شنبه 23 شهریور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دو پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی درخصوص پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است و دادگاه این پرونده شنبه 23 شهریور برگزار می‌شود.

متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده اند؛ این افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از 15 تا 20 متهم دارند.

قاضی مسعودی‌ مقام رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفته است: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است و متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ 8، 10، 13 و 18 میلیارد تومان سود برده اند.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید می کند: نبود نظارت ها، دلالی و واسطه گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.

از طرفی چند روز پیش اعلام شد که دونفر از متهمان پرونده پتروشیمی تخلف ۶ میلیارد یورویی داشته اند.

عباس صمیمی (عضو وقت هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) و علیرضا علایی رحمانی (عضو وقت هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) متهمان بازداشت شده این پرونده هستند.