9 نفر از شهروندان بنابی در ارتباط با پرونده فساد مالی شورا و شهرداری بناب دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه دستگیری‌های پرونده شورای شهر و شهرداری بناب و با حکم قضایی 9 نفر دیگر از شهروندان بنابی در این رابطه دستگیر و بازداشت شدند.

دستگیری این 9 نفر مجموع دستگیری‌ها در پرونده رشوه و تبانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب تاکنون به 44 نفر رسیده است.

بنابر گزارش‌های رسیده، 9 نفر دستگیر شده از شهروندان بنابی هستند که در بحث ساخت و ساز فعالیت داشته‌اند.

این دستگیری‌ها در ارتباط با ادامه پرونده سال 1395 شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب است و پرونده مزبور از سوی مقامات قضایی در حال رسیدگی است.

براساس این گزارش در بین این دستگیرشدگان از کارکنان شهرداری وجود ندارد و تمام 9 نفر دستگیر شده را شهروندانی که در بحث ساخت و ساز فعالیت داشته‌اند، تشکیل می‌دهد.

نخستین دستگیری و بازداشت کارکنان شهرداری و عوامل دخیل در ارتباط با این پرونده در مهرماه سال 1395 اتفاق افتاد و تعداد دستگیرشدگان این پرونده  به 44 نفر رسیده است.