حامد زمانی برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرای فرودگاه مهرآباد احضار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حامد زمانی خواننده پاپ کشور برای پاره ای از توضیحات در دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه مهرآباد حاضر شد.

حامد زمانی روز پنج شنبه برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرای فرودگاه مهرآباد احضار شد.

حامد زمانی اکنون آزاد است.