مصطفی کاظمی اسفه با حکم پیروز حناچی، مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران شهردار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی ، شهردار تهران در حکمی مصطفی کاظمی اسفه را به سمت مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران شهردار منصوب کرد. 

در بخشی از این حکم آمده است: لازم است  به منظور بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تشکیل جلسات دوره ای و مستمر گروه مشاوران و حضور مشاوران شهردار در کارگروه های تخصصی و کمیسیون های مربوطه شهرداری، امکان استفاده از نظرات و دیدگاه‌های مشاوران برای مدیریت شهری و معاونت‌های تخصصی فراهم گردد.  بدین منظور دبیر کمیته های پژوهشی به عنوان عضو ثابت کارگروه‌ها لحاظ گردند.

انتظار دارم با توکل انتظار دارم با توکل به خداوند تبارک و تعالی و همکاری با اعضای محترم شورای اسلامی شهرتهران  و کلیه معاونان و مشاوران و مدیران محترم رده‌های مختلف شهرداری و بهره‌گیری از توان همکاران و تجارب موجود و بر اساس رویکرد "تهران شهری برای همه " این ماموریت به نحو احسن انجام رسانید.

مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران شهردار