بهروز ریخته گران با قرار بازداشت موقت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهروز ریخته گران متهم اخلال در نظام اقتصادی، با قرار بازداشت موقت بازداشت شد.

نام بهروز ریخته گران در جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه چندین بار مطرح شده بود.

قهرمانی نماینده دادستان روز گذشته از صدور دستور جلب ریخته گران خبر داد.