سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با افزایش اعتبارات امسال 500هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران زیر پوشش طرح ملی کاداستر قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد طاهری در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری که امروز برگزار شد درخصوص اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: امسال با دو برابر شدن اعتبارات نیاز است با توان مضاعف و با سرعت هرچه بیشتر از این فرصت پیش رو به نحو مطلوب استفاده شود و پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در قالب اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح حوزه های آبخیز استان به مرحله اجرا درآید.

وی در ادامه افزود: امسال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی می شود 500هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران زیر پوشش طرح ملی کاداستر قرار گیرد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در خاتمه تصریح کرد: در اجرای پروژه های آبخیزداری اولویت با حوزه های آبخیزی است که طرح مطالعاتی داشته باشند.

گفتنی است در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، هر یک از اعضاء در خصوص پیشرفت فیزیکی بخش های مرتبط گزارشی را به جلسه ارائه کردند.