جدول اوقات شرعی تهران خرداد سال 98 منتشر شد.

روز           تاریخ     

تاریخ 

 قمری        

اذان

صبح

طلوع

آفتاب

اذان

ظهر  

غروب

آفتاب

اذان

مغرب 

نیمه

   شب 

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ ۱۶ رمضان 04:14 05:55 13:01 20:08  20:28    00:11
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۷ رمضان 04:13 05:54 13:01 20:08 20:29 00:11
جمعه ۱۳۹۸/۳/۳ ۱۸ رمضان 04:13 05:54 13:01 20:09 20:30 00:11
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۹ رمضان 04:12 05:53 13:01 20:10 20:30 00:11
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ ۲۰ رمضان 04:11 05:53 13:01 20:11 20:31 00:11
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ ۲۱ رمضان 04:10 05:52 13:02 20:11 20:32 00:11
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۷ ۲۲ رمضان 04:09 05:52 13:02 20:12 20:33 00:11
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ ۲۳ رمضان 04:08 05:51 13:02 20:13 20:33 00:11
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ ۲۴ رمضان 04:08 05:51 13:02 20:13 20:34 00:11
جمعه ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۲۵ رمضان 04:07 05:50 13:02 20:14 20:35 00:11
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۲۶ رمضان 04:06 05:50 13:02 20:15 20:35 00:11
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۲۷ رمضان 04:06 05:50 13:02 20:15 20:36 00:11
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۲۸ رمضان 04:05 05:49 13:02 20:16 20:37 00:11
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۲۹ رمضان 04:05 05:49 13:03 20:16 20:37 00:11
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۱ شوال 04:04 05:49 13:03 20:17 20:38 00:11