در صد و چهلمین جلسه شورای شهر، ملاک دارا بودن حسن شهرت و عدم سوء شهرت از اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها حذف شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در صد و چهلمین جلسه  شورای اسلامی شهر تهران (22 اردیبهشت) موضوع اصلاح اساسنامه انتخابات شورایاری ها مورد بررسی قرار گرفت.

محسن هاشمی در این باره گفت: پیش از این در اساسنامه آمده بود که کاندیداها باید حسن شهرت داشته باشند اما در اصلاحیه آمده است افراد نباید سوء شهرت در محل داشته باشند.

سالاری و خلیل آبادی در مخالفت با این تبصره گفتند: به نظر باید این تبصره به طور کلی حذف شود زیرا این موضوع تفسیر پذیر است و‌ متر مشخصی برای آن نیست.

میرلوحی اما در موافقت با این موضوع گفت: نمی‌شود کسی بخواهد بیاید در انتخابات کاندیدا شود اما صلاحیت وی بررسی نشود.

حجت نظری هم به عنوان موافق این بند گفت: طبق اصول قانون اساسی اصل بر برائت افراد است.

وی گفت: این بند دقیقاً منطبق بر اصول قانون اساسی و همان اصل برائت است.

در این بخش محسن هاشمی گفت: در حین بررسی این بند یعنی نداشتن سوء شهرت موضوع حذف این بند به طور کلی مطرح شد.

وی افزود: یعنی برخی از اعضا پیشنهاد دادند که نه سوء شهرت مورد بررسی قرار گیرد و نه حسن شهرت.

رسولی در مخالفت با حذف این بند به طور کلی گفت: انجمن شورای محلی هیأت امنای محله هستند و ساکنین محله نسبت به یکدیگر آشنایی کامل دارند.

وی افزود: داشتن حسن شهرت را اگر از این انتخابات حذف کنیم یعنی افراد فاقد حسن شهرت هم می توانند در انتخابات کاندیدا شوند و دیگر شورایاری محلات جای معتمدین نیست.

امینی موافق حذف این بند از اساسنامه گفت: براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی دولت‌ها ملزم شده‌اند که شرایطی که برای صلاحیت‌ها مطرح می شود قابل اندازه‌گیری باشد.

وی گفت: در همین مورد و همین بند اینکه ما بگوییم فرد کاندیدا سابقه کیفری نداشته باشد امری منطقی است اما نداشتن سوء شهرت موضوعی است که برای اندازه گیری آن متر ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شاید فردی در محله باشد که سایرین از قیافه وی خوششان نیایند و بیایند و بگویند این فرد ملهد و کافر است ما نباید به سراغ معیارهایی برویم که نمی‌توان آن را اندازه گیری کرد.

صدراعظم نوری در مخالفت با حذف این بند گفت: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم افراد دارای صلاحیت وارد شورایاری‌ها بشوند و نباید شورایاری جایی باشد که افراد فاقد سلاحیت به آن ورود کنند.

این عضو‌ شورای اسلامی شهر تهران گفت: در برخی از محلات متأسفانه شاهد آن هستیم که افراد فاقد صلاحیت وارد شورایاری شده اند و اصلا نتوانسته آمد به سراغ مطالبات مردمی بروند.

صدراعظم نوری گفت: شهرت افراد را شاید نشود تعیین کرد اما اینکه فردی سوء شهرت داشته باشد امری مشخص و قابل بررسی است و باید واقع بین عمل کنیم تا کارکرد شورایاری‌ها محقق شود.

ناهید خداکرمی عضو دیگر شورا در موافقت با حذف این بند گفت: اگر اصل بر برائت افراد است پس ضرورتی ندارد که یک گروه بنشیند و صلاحیت وی را تعیین کند.

وی افزود: بگذاریم مردم منطقه خودشان در هنگام رأی دادن خوبی و بدی افراد را ملاک قرار دهند و به کسی که فکر میکنند صلاحیت دارد یا ندارد رأی بدهند.

سرانجام پیشنهاد حذف بند (ح) از ماده پنج اساسنامه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با ۱۱ رأی موافق به تصویب رسید و به این ترتیب ملاک حسن شهرت و‌ سوء شهرت از این اساسنامه حذف شد.