سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت "می‌ماس"، شرکت "شأن دشت (پاژن) ، شرکت "لبن دشت (چوپان) " ، و شرکت میهن به دلیل گرانفروشی جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری موج سید یاسر رایگانی،  سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره محکومیت ۴ شرکت لبنی گفت: رأی ۴ شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی ، ۲۸ فروردین ماه امسال در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی قطعی شده و بر این اساس شرکت "می‌ماس" به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال به علاوه ممهور کردن شرکت به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت "شأن دشت (پاژن) " به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت "لبن دشت (چوپان) " به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف نخست و شرکت میهن  به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی گفت: همه این احکام قطعی است و مبلغ جرایم وصول می‌شود.