عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت ساماندهی مراکز تأکید کرد و گفت: ما باید هزینه های شهرداری را کاهش دهیم و از هزینه های بی دلیل پرهیز کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حسن رسولی ، عضو شورای اسلامی شهر تهران در صد و سی نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع ساماندهی مراکز علمی و کاربردی شهرداری تهران اظهار کرد: ما برای هر کاری در شورای شهر و شهرداری قوانین بالادستی داریم.

وی افزود: براساس همین قوانین قرار نیست کسی در شهرداری استخدام شود بعد ما برایش از سوی مراکز علمی و کاربردی خودمان مدرک فراهم کنیم.

رسولی گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی موسسه علمی کاربردی اقدام کند و باید از دایر کردن رشته های تحصیلی که در سایر دانشگاه ها وجود دارد پرهیز کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به تبصره های ماده واحده اشاره کرد و گفت: در تبصره یک آمده است که در راستای کمک به اجرای بهتر ماموریت‌های شهرداری معاونت ها اقدام به ایجاد مراکز علمی و آموزشی می‌کنند.

رسولی بر ضرورت ساماندهی مراکز تأکید کرد و گفت: ما باید هزینه های شهرداری را کاهش دهیم و از هزینه های بی دلیل پرهیز کنیم.