عضو شورای شهر تهران گفت: به نظرم سردیس ساخته شده هیچ ربطی با مرحوم مشایخی ندارد و از لحاظ زیباشناسانه شایسته وی نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد مسجدجامعی ، عضو شورای شهر تهران در تذکری در ارتباط با ساخت سردیس جمشید مشایخی  گفت: به نظرم سردیس ساخته شده از عکس پرسنلی مرحوم مشایخی بوده در حالی که در  فضای اجتماعی مرحوم مشایخی را با چهره‌های مشهوری می‌شناختند.

وی افزود: به نظرم سردیس ساخته شده هیچ ربطی با مرحوم مشایخی ندارد و از لحاظ زیباشناسانه شایسته وی نیست.

وی با اشاره به اینکه شهرداری باید برای چهره‌های ملی فکر مناسبی کند، گفت: تا کنون سردیس‌های متفاوتی از هنرمندان مختلف همچون نیمایوشیج ، سهراب سپهری ، پروین اعتصامی و ... ساخته شده که همه این سردیس‌ها ساخت آن به لحاظ قانونی مسیری را طی و کمیته‌ای آن را بررسی و سپس ساخته می‌شوند.

وی گفت: در میان سردیس‌های ساخته شده، سردیس مرحوم مشایخی نسبتی با چهره ملی آن ندارد.