بوستان پرستو زمین متروکه ای است که در پهنه جی قرار دارد. این بوستان در حدود 15 سال پیش پارک زیبایی بود اما کاربری آن چندین بار به طور غیرقانونی عوض شد که این اقدامات اعتراض مردم محلی روبه رو شد که خواستار ماندگاری فضای سبز محله خود بودند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، روزهای پایانی سال بوستان ها و پارک های پایتخت در انتظار  فصل بهار به سر می برند. دراین میان شاهد هستیم که گاهی با وعده درختکاری خاک خشک بوستان ها حفر می شود اما خبری از روییدن نهال تازه نیست.

بوستان متروکه پرستو درناحیه 5 شهرداری منطقه شش در محله نظامی گنجوی در انتهای 40 شاهد قرار دارد؛ در همین زمره قرار دارد.

شهرداری منطقه 6 تهران

ماجرا چیست ؟

بوستان پرستو زمین متروکه ای است که در پهنه جی(کاربری فضای سبز) قرار دارد. این بوستان در حدود 15 سال پیش پارک زیبایی بود اما کاربری آن چندین بار به طور غیرقانونی عوض شده که این اقدامات درسال های متمادی با اعتراض مردم محلی رو به رو شد که خواستار ماندگاری فضای سبز محله خود بودند و سهم خود را از فضای سبز محله می خواستند.

 بنا به گفته مردم محله نظامی گنجوی به خبرنگار موج این پارک زیبا که سال ها به زمین بی دفاع شهری مبدل شده بود سرانجام به مدیریت شهری بازگردانده شد. با پیگیری های مکرر مردم محله مقرر شد این زمین که سال ها به فضای بی دفاع شهری تبدیل شده بود و نخاله های ساختمانی به آن منتقل می شد؛ در روز 14 اسفند ماه امسال به پارک مبدل شود.

اما با وجود وعده ها  تنها چاله های کمتر از نیم متر  برای نهال کاری در این بوستان حفر شد اما از درخت تازه خبری نشد تا این فضای بی دفاع شهری همچنان در نوروز 98 نیز با بهار بیگانه باشد.

شهرداری منطقه 6 تهران

پیگیری خبرنگار موج حاکی از آنست که تاکنون پیمانکاران به وظیفه خود عمل نکرده و ظاهرا دستورات شهرداری منطقه تاثیری در سرعت رسیدگی به وضعیت این زمین نداشته است.