دانشگاه آزاد اسلامی هرگونه پذیرایی را به هر نحو ممکن در جلسه دفاع ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، دانشگاه آزاد اسلامی در راستای عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دانشجویان ، تهیه هرگونه پذیرایی و هدیه را در جلسه دفاع از پایان نامه ممنوع کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت اجرای این بخشنامه را بر عهده معاونان پژوهش و فناوری گذاشته است.

این بخشنامه هرگونه پذیرایی را به هر نحو ممکن ممنوع کرده است.