یک فوریت لایحه اصلاح بند الف تبصره بیستم مصوبه بودجه سال 97 شهرداری تهران و مجوز انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مالی با 19 رای موافق به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی در شورای شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در صدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاح بند الف تبصره بیستم مصوبه بودجه سال 97 شهرداری و مجوز انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران با ۱۹ رای موافق تصویب کرد.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: یک فوریت این طرح را تصویب می کنیم تا بهانه را از آقایان پورسیدآقایی و نگین تاجی بگیریم و طرح های مرتبط با حمل و نقل عمومی اجرا شود.