شهردار تهران از وصول بخش قابل توجهی از مطالبات شهرداری تهران از دولت خبر داد و گفت: این مطالبات به تایید سازمان حسابرسی رسیده بود.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، پیروز حناچی در حاشیه دومین همایش تهران هوشمند در جمع خبرنگاران در خصوص هوشمندی شهر بر مبنای خلاقیت گفت: شهر خلاق نیازمند سامانه ها و زیر ساخت هایی است که مقدمات آن هم اکنون در شهر تهران فراهم شده است.

وی افزود: ۱۵ سال قبل ما به این سادگی نمی توانستیم خدمات دیجیتال و در سامانه های متعدد به شهروندان ارائه دهیم.

شهردار تهران ارائه خدمات دیجیتال را قدم اول شهر هوشمند دانست و ادامه داد: قدم بعدی در تهران هوشمند استفاده از زیر ساخت دیجیتال و داده های اطلاعاتی برای مدیریت شهر قبل از وقوع بحران هاست و باید برای آنها برنامه داشته باشیم.

حناچی یادآور شد: بسیاری از خدماتی که مردم روزانه دریافت می کنند هم اکنون این قابلیت را دارد که بر روی سامانه های هوشمند ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه راهی جز این نداریم که به سمت شهر هوشمند پیش برویم، گفت: با استفاده از دانش  جوانان و استارت آپ ها و ارائه زید ساخت های خدماتی از سوی دولت می توان نتیجه بهتر و پربازده داشت.

شهردار تهران تصریح کرد: بر مبنای هوشمند سازی هزاران خدمات را می توان به مردم ارائه داد و در قدم های نخست این مسیر هستیم.

حناچی تصریح کرد: تهران شهری برای همه اصلی ترین شعار ما است و خدمات خود را بر اساس ایجاد خدمات برابر در تمام شهر ارائه می دهیم.

وی همچنین گفت: دانایی و توانایی کلید راه است و در کشور ما اطلاعات در کشوی نیز مدیران است و باید در قدم دوم از اطلاعات موجود هوشمندانه برای بهبود زندگی استفاده کرد.

شهردار تهران در خصوص بودجه شهرداری توضیح داد: سازمان حسابرسی گزارشی را در رابطه با بودجه شهرداری به دولت ارائه داده و مطالبات شهرداری به تایید سازمان حسابرسی که امین دولت است رسیده است و رقم قابل قبولی به شهرداری از مطالبات پرداخت شده است و تا پایان سال استفاده می شود.

حناچی در خصوص شهروند هوشمند گفت: این موضوع با به شهر هوشمند یک رابطه دوسویه است.