مورخ معاصر کشورمان اظهار کرد: مرحوم مدرس در مجلس پنجم با جمهوریت قلابی رضا خان مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمد ترکمان در مراسم روز مجلس در خانه موزه شهید مدرس با ایراد سخنانی به هجده سال حیات پارلمانی شهید آیت الله سید حسن مدرس پرداخت و گفت: شهید مدرس جز بیست نفری بود که مرحوم آخوند خراسانی برای انتخاب پنج عالم دینی به مجلس معرفی کرد.

وی تصریح کرد: تنها فردی که وارد مجلس شد شهید مدرس بود و در قرعه کشی نام مرحوم مدرس بیرون آمد و در دیماه ۱۲۸۹ به عنوان عالم طراز اول وارد مجلس شد و به نطق پرداخت.

این تاریخ نگار کشور با طرح مسائلی از مصوبات مجلس در دوران شهید مدرس در مجلس بیان کرد: اگر مدرس نبود امکان پذیرش برخی از قوانین توسط علما ممکن نبود و مرحوم مدرس تسلیم هیاهوها نبود و با دقت به منافع ملی می اندیشید.

ترکمان خاطر نشان کرد: مجلس سوم مصادف با جنگ جهانی دوم و مهاجرت بود و مرحوم مدرس سمت وزارت عدلیه و اوقاف را می پذیرد و بر اساس اجتهاد مدرس باید وارد جنگ می شدیم و بر اساس اجتهاد سایرین نباید وارد جنگ می شدیم در جنگ روسیه و انگلیس که به پیشنهاد مجلس دادگاه عدالتی برای تصمیم گیری تشکیل شد.

وی در بخشی از سخنانش به انتخابات فرمایشی دوره چهارم مجلس پرداخت و ادامه داد: در این دوره که در تیر ماه ۱۳۰۰ افتتاح شد، قرارداد ۱۹۱۹ مورد مخالفت مرحوم مصدق قرار گرفت و در مجالس پنجم و ششم که انتخابات عادی بود و فرمایشی نبود مرحوم مدرس و مرحوم مصدق از سوی مردم انتخاب شدند.

مورخ معاصر به مجلس پنجم اشاره و بیان کرد: مرحوم مدرس با جمهوریت قلابی رضا خان مخالفت کرد و پروژه جمهوری به شکست محکوم شد و رضا خان تمهیداتی اندیشید که راه دیگری بیابد.

ترکمان به تلاش مدرس برای بازگشت مهاجرین به کشور پرداخت و ادامه داد: مرحوم مدرس در اواخر مجلس ششم دستگیر و به زندان خواف منتقل و در آنجا شهید شد.

این پژوهشگر تاریخ تصریح کرد: مرحوم مدرس معتقد بود اگر ۱۲۰ نفر که معروف به امانتداری هستند در مجلس حضور داشته باشند کشور از هر آسیبی مصون می ماند.

ترکمان ادامه داد: مرحوم مدرس در سخنان خود از ملل در ایران یاد می کند و سخنی از اقلیت و اکثریت در بیانات خود نداشت و این لفظ مربوط به انگلستان بود.