معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه از ریشه یابی جرائم اطفال غافل نیست.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری موج، محمدباقر الفت در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک بیان کرد: تصور عدالت برای نوجوانان به عنوان یکی لز آسیب پذیرترین اقشار جامعه زمانی منصور شد که توانست به حقوق کودک توجه کند.

وی افزود: حقوق کودک در اسناد متعدد داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حق حیات، حق برخورداری از سلامت، حق در کنار والدین بودن درنظام تقنینی جمهوری اسلامی مورد تاکید است.

الفت تاکید کرد: در قوانین داخلی کشورهای پیشرفته همچون جمهوری اسلامی از علوم متعدد برای تبیین حقوق کودکان بهره گرفته می شود.

وی در بخشی از سخنانش عنوان کرد: حوزه عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان با محور حمایت از کودکان در دادرسی های کیفری و اتخاذ روش های متناسب در تربیت و اصلاح کودکان بزهکار مورد نظر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه به ضرورت ایجاد قوانین کیفری کودکان پرداخت و افزود: بررسی نوع، میزان و کیفیت و تناسب مجازات ها و اثر آنها در اصلاح کودکان توجه عمیق شده است.

الفت به مشارکت کارشناسان در محاکمات اطفال در سالهای اخیر به عنوان پیشرفت سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: تمام این موارد در قوانین فعلی موجود است و در دادگاه های ما به طور جدی و دقیق اجرا می شود.

وی ادامه داد: نظام عدالت کیفری کودکان به نظام عدالت ترمیمی سوق یافته است و قضات اطفال جهت گیری های متفاوتی در اراء با سایر قضات دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه یادآور شد: از ریشه یابی جرائم اطفال و نقش خانواده در تربیت اطفال، نقش رسانه در ارتکاب بزه اطفال غافل نشویم.

الفت خاطر نشان کرد: دولت جمهوری اسلامی خود را موظف می داند تا آموزش های عمومی را در اختیار کودکان بگذارد.

وی به ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه اطفال به عنوان روشی پیشگیرانه و راهنما برای والدین کودک مرتکب بزه پرداخت و گفت: با این مشاوره تلاش می شود تا آسیب شناسی و راهنمایی مناسب ارائه شود.