سرپرست شهرداری تهران گفت: جمعیت شهری در دهه ۳۰ نسبت ۷۰ به ۳۰ در حوزه روستایی و شهر داشت.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، پیروز حناچی در مراسم گشایش ساختمان جدید شورای عالی استانها با مهم شمردن شوراها گفت: قانون بلدیه در سال۱۲۸۶ تصویب شد و پس از آن در دهه ۳۰ قانون شهرداری ها تصویب شد.

وی به نسبت جمعیت شهری و روستایی در دهه ۳۰ اشاره کرد و افزود: در دهه ۳۰ جمعیت شهری و روستایی نسبت ۳۰ به ۷۰ بود و در دهه ۹۰ نسبت جمعیت شهری و روستایی ۷۰ به ۹۰ است.