اسماعیل بدریان با حکم پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران، اسماعیل بدریان را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک جایگزین تاجیک اسماعیلی بازنشسته کرد.