شهردار سابق تهران لیست انتصابات خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی، شهردار سابق تهران در صدوسومین جلسه شورای شهر تهران و در مراسمی که به منظور تکریم وی برگزار شد، لیست انتصابات خود را منتشر کرد.

لیست انتصابات افشانی

لیست انتصابات افشانی 1