دادستان تهران گفت: دادستان قرار نیست جای دولت بنشیند و به عنوان مثال ارز را توزیع کند، امروز انتظارات از دادستان بالا رفته و فکر می کنند دادستان باید در همه کارهای ریز و درشت دخالت کند.

عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری موج، با بیان اینکه دادستان در حوزه حقوق عمومی طبق اصل 156 قانون اساسی وظایفی پیرامون احقاق حقوق عامه دارد، گفت: طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان مکلف است به وظایف خود که در حوزه جرائم و دعاوی است ورود کند.

وی در همین رابطه اظهار کرد: دادستان طبق قانون وظایفی دارد و چند نکته حائز اهمیت است که ابتدا، دادستان قرار نیست جای دولت بنشیند و کارهای دولت را انجام دهد به طو مثال قرار نیست دادستان مسئول توزیع ارز شود.

دادستان تهران خاطر نشان کرد: ما مکلفیم اگر حقوق عمومی نقض شد از آن حقوق عمومی حمایت کنیم و مهم این وظیفه است.

جعفری دولت آبادی با تصریح بر اینکه گاهی اوقات فکر می کنند دادستان باید در همه امور دخالت کند، اعلام کرد: ورود دادستان در حقوق عمومی است و جایی که حقوق عمومی نقض می شود و دوم جاهایی که دولت ممکن است به وظایف خود عمل نکند، از باب عدم انجام وظیفه ذاتی یا نظارت که دادستان می داند اگر ورود نکند حقوق عمومی تضییع می شود.

وی یادآور شد: تنها در مواردی که تضییع حقوق عمومی به وجود می آید برای دادستان محل ورود وجود دارد اما امروز انتظارات آنقدر بالا رفته که فکر می کنند دادستان باید در همه کارهای ریز دنیا دخالت کند بنابراین انتظارات کارهایی که در وظایف ذاتی ما هم نباشد.

دادستان تهران تاکید کرد: آنچه دادستان اجازه دخالت در آنها را دارد اولاً در حوزه جرم است و دعاوی که مرتبط به حقوق عمومی است.

جعفری دولت آبادی همچنین به وظایفی که خارج از حیطه کاری دادستان است، اشاره و اظهار کرد: سایر دستگاه ها با وظایف خود عمل کنند.