استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه عوامل متعددی در بروز پدیده های اجتماعی نقش دارند، عنوان کرد: طلاق 17 و یا 18 عامل در شکل گیری دارد و هر چه عاملی چون فقر کاهش یابد دیگر آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد.

امان الله قرایی مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با طرح موضوع میدان نیرو بیان کرد: این میدان میدان زندگی است و اصل این تئوری متعلق به لنین است و مشخص می کند که آسیب های اجتماعی یک پدیده تام است.

وی ادامه داد: چندین عامل درباره یک پدیده موثر است و این بر اساس نظریه مارسل موس است که در ابتدا پدیده های اجتماعی تام را مطرح کردند و دیگر جامعه شناسان آنها را بررسی کردند.

این استاد جامعه شناسی خاطر نشان کرد: یکی از پدیده های قابل طرح در جامعه شناسی، میدان نیرو یا میدان زندگی است و فضای حیاتی است  که هر کدام از ما در آن قرار داریم و ما نیروهایی را می فرستیم و واکنش هایی را دریافت می کنیم.

قرایی مقدم با ذکر مثالی عنوان کرد: در پدیده ای چون آسیب های اجتماعی، نیروهایی هستند مانند پدر، خانواده، اعتقادات دینی عوامل موثر هستند و در این تئوری می توان انواع آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و دیگر موارد را مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: هر پدیده ای در این نظریه قابل بررسی بر اساس انواع عوامل است مانند خانواده، محیط زندگی، محل تحصیل، موقعیت اجتماعی، موقعیت شغلی، محیط دوستان و همسالان، رسانه های جمعی، کمبود اوقات فراغت، بد سرپرستی، بی سرپرستی و انواع عوامل می تواند در بروز یک پدیده همچون آسیب کودکان تاثیر خود را بر جای بگذارد.

این استاد جامعه شناسی تاکید کرد: بر اساس تئوری میدان زندگی، سال ها تحقیق بر روی پدیده های اجتماعی را انجام دادیم و به نتایج مثبت رسیدیم و نمی توان گفت که پدیده طلاق یک عامل دارد بلکه 18 عامل دارد.

قرایی مقدم همچنین عنوان کرد: نیروهای انگیزنده هستند در میدان زندگی و یک نیروهای بازدارنده در این جریان قرار دارند مانند آنکه در یک پدیده ای چون طلاق نیروهای انگیزنده و بازدارنده مدام در حال جدال هستند و بر یکدیگر تاثیر دارند و هر کدام از این نیروها نتیجه عوامل و مولفه هایی در این میدان شکل می گیرد.

وی ادامه داد: در مورد بسیاری از جرائم انگیزه شکل گیری جزم به دلایل متعدد وجود دارد اما نیروهای بازدارنده همچون مجازات و جریمه موجب بازدارندگی پدیده جرم می شود و اقدامات سلبی تاثیر گذار است در حالکیه در کشور هم اکنون نیروهای انگیزنده شرایط ظهور پدیده هایی چون طلاق، فقر، بیکاری، اعتیاد، بد سرپرستی و نظایر آن را فراهم آورده بر نیروهای بازدارنده همچون پلیس و قانون و دیگر موارد غالب است.

این استاد دانشگاه در بخشی از این گفتگو بی اثر بدون نیروهای بازدارنده را ناشی از ناشی از افزایش سهم و قدرت نیروهای انگیزنده دانست و افزود: نمی توان گفت، چرا طلاق؟ بلکه بسترهای شکل گیری ازدواج درست مورد توجه نبوده و این مهم جز عوامل اساسی بروز یک پدیده چون طلاق است.

قرایی مقدم با طرح این موضوع که اگر در هر پدیده اجتماعی عوامل شکل دهنده را شناسایی و آنها را بر اساس نقشی که در بروز و ظهور آن پدیده دارند بپذیریم، اظهار کرد: در این دیدگاه می توان گفت که جرم پدیده اجتماعی است و نه فطری و ذاتی و یا ارثی و می توان به درستی آن را مورد بررسی قرار داد.

وی در بیان توجه به ریشه های اساسی آسیب های اجتماعی تاکید کرد: وقتی فقر کاهش یابد، طلاق، اعتیاد، پایین می آید و به تبع آن با کاهش خط فقر بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد و یا از بین می رود.