کلیات لایحه مدیریت منابع و مصارف شهرداری در جلسه نود و هفتم شورای شهر تصویب شد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" از دستورات رسیدگی در جلسه نود و هفتم شورای شهر تهران با سخنان مجید فراهانی وارد فاز رسیدگی شد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ضمن استناد به مقررات مربوط به این لایحه، اظهار کرد: دستور العمل جدید با بررسی های قانونی اصلاح شده است و امیدوارم با تصویب آن شاهد تسریع در پرداخت دیون شهرداری باشیم.

بهاره آورین عضو هیئت رئیسه شورای شهر در همین رابطه با اظهار مخالفت با کلیات لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" بیان کرد: این لایحه تفاوتی با دستورالعمل هلوگرام ندارد و مصوبه شورا را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: شهردار تهران بخشنامه ای صادر کرد و بخشی از عملکرد دستور العمل مصوب شهرداری را متوقف کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تصریح کرد: این توقف در دوره شهرداری آقای نجفی اتفاق افتاد و شهرداری می تواند دستور العمل متوقف خود را باز گرداند و نیاز به مصوبه شورای شهر ندارد.

آروین در بخشی از سخنانش به تهاترهای غیر نقد توسط شهرداری پرداخت و ادامه داد: یکی از حالات دریافت ها در این روش خروجی نقد دارد و به طور سیستماتیک برای شهرداری دچار خطاست.

وی به وجود کارگزاری ها اشاره و عنوان کرد: فسادی که در این میان شکل می گیرد به دلیل عملکرد انحصاری کارگزار است و می تواند تحولات اساسی در این سیستم رخ دهد.

سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در همین رابطه بیان کرد: با ورود شرکت های کارگزاری بورس نواقص برطرف شده است و با ثبت و ضبط حساب ها جلوی تخلفات را گرفتیم.

وی تاکید کرد: اگر در یک بزرگراه تخلفی صورت بگیرد اصل احداث بزرگراه را نباید زیر سوال برد.

ناهید خداکرمی نیز در رابطه با این لایحه به عنوان مخالف صحبت کرد و افزود: باید زمانی مناسب برای رسیدگی به این مهم ایجاد کنیم و مسیر اشتباه گذشته را طی نکنیم.

الویری به عنوان موافق بیان کرد: بودجه شهرداری از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بخشی که به این لایحه مربوط است رقمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و در بودجه غیر نقد از ۴ هزار میلیارد تومان تا کنون ۲۰۰ میلیارد محقق شده و لازم است برای چنین حجمی از بودجه شهرداری تصمیم گیری انجام شود.

در ادامه با ۱۴ موافق و ۴ مختلف کلیات لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" تصویب شد.