مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران-فاوا با اعلام اینکه پارک خودرو در تهران هوشمند می شود، بیان کرد: تهران هوشمند در قالب احکام قانونی به برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران اضافه شد.

مدیرعامل فاوای شهرداری تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران با محور سامانه تهران من، بیان کرد: در صدد امکانات حضوری در بستر این سامانه هستیم.

فرجود افزود: یک ماه نخست اجرای طرح ترافیک پیامک هایی مبنی بر هشدار و ارشادی ارسال شد و پس از آن صرفاً مسئولیت جریمه و پلیس بر عهده شهرداری و پلیس بود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری موج، مبنی بر هماهنگی های تهران هوشمند در تصمیم سازی ها مدیران بیان کرد: در برنامه پنجساله سوم شهری احکام هوشمند سازی را اضافه کردیم و بودجه این ردیف تنها ردیفی بود که از آن کم نشد.

مدیرعامل فاوای شهرداری تهران همچنین در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار موج مبنی بر پارک حاشیه ای، رزرو و هوشمند سازی آن اعلام کرد: تا پایان سال مناطقی را به صورت پایلوت در اجرای این طرح آماده می کنیم و هنوز در این برنامه هوشمند موضوع رزرو پارکینگ مطرح نیست.