هیئت دولت امروز به منظور کمک در غربالگری ژنتیک تصمیم می گیرد این تصمیم بر اساس ماده 75 قانون برنامه ششم توسعه برای شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر اختلالات ژن شناسی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، صدور گواهی غربالگری ژنتیک و میزان کمک دولت برای غربالگری ژنتیک در جلسه چهارشنبه 9 آبان هیات دولت بررسی شد.

کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه 25 شهریور آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با موضوع مراحل صدور گواهی غربالگری ژنتیک و میزان کمک برای آزمایش ژنتیک را با اعمال تغییرایی تصویب کرد و برای تصویب در نوبت جلسه هیات دولت قرار گرفت.

به گزارش موج، طبق ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

طبق تبصره (3) ماده یادشده، آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده که پس از تایید کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، صدور گواهی غربالگری ژنتیک و میزان کمک دولت برای غربالگری ژنتیک در جلسه امروز چهارشنبه 9 آبان هیات دولت بررسی می شود.

کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه 25 شهریور آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با موضوع مراحل صدور گواهی غربالگری ژنتیک و میزان کمک برای آزمایش ژنتیک را با اعمال تغییرایی تصویب کرد و برای تصویب در نوبت جلسه هیات دولت قرار گرفت.

به گزارش موج، طبق ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

طبق تبصره (3) ماده یادشده، آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده که پس از تایید کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب هیأت وزیران می رسد.