رئیس انجمن مددکاری ایران معتقد است رفتار افراد در خانواده متفاوت از رفتار آنها در اجتماع است و افراد خود واقعیشان را در خانواده نشان نمی دهند و نقاب می زنند و این نتیجه رفتار قهرآمیز در برخورد با مسائل است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن موسوی چلک در پنل "نهادهای مسئول و حل مسائل خانواده" که در حاشیه نخستین کنگره ملی خانواده برگزار شد، با اشاره به اینکه هیچ طرح و برنامه ای در کشور پیوست خانواده ندارد، گفت: در خانواده نقاب می زنیم و خود واقعیمان را نشان نمی دهیم و این ارتباطی به سیاست گذاران ندارد اگرچه معتقدیم وضعیت فعلی نتیجه برخورد قهری با مسائل اجتماعی است.

او با بیان اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است، افزود: متاسفانه در چند دهه گذشته موضوعات اجتماعی را سیاسی دیده ایم و با برچسب سیاه نمایی می خواهیم مسائل مطرح نشود. باید آنچه درون خانواده اتفاق می افتد بیان شود زیرا سکوت تنها توجیه وضع موجود است.

رئیس انجمن مددکاری ایران با تاکید بر اینکه شهروند مسئولیت پذیر از درون خانواده سالم پرورش می یابد، اظهار کرد: ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۱۶ میلیون پرونده قضایی دارد این در حالی است که هندوستان با حدود ۱.۵ میلیارد جمعیت بسیار کمتر از ما پرونده قضایی دارد.

چلک گفت: میانگین عناوین مجرمانه در دنیا حدود ۶۰ تا ۸۰ عنوان است اما این رقم در کشور ما بسیار بیشتر و در دستگاههای مختلف متناقض است.

چلک با تاکید بر اینکه نباید مسئولیتهای خانواده را به نهادهای دیگر واگذار کنیم، افزود: دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور داریم و بیشترین مشکلات در خانواده ها از اعتیاد است.