ممنوعیت به کارگیری بستگان اعضای شورای شهر در شهرداری به ماده 11 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری افزوده شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، حجت نظری در جلسه روز سه شنبه ۱۰ مهر پیشنهاد داد ممنوعیت به کارگیری بستگان شورای شهر به ماده ۱۱ طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران افزوده شود.

این پیشنهاد مورد استقبال اعضا و رئیس شورای شهر قرار گرفت.

پیش از این در ماده ۱۱ طرح فوق ممنوعیت به کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به سبب موقعیت شغلی آنان طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه پیش بینی شده بود که با تصویب پیشنهاد اعضای شورای شهر نیز به این طرح افزوده شد.

این پیشنهاد حواشی ای هم داشت و رئیس شورای شهر با اظهار خوشحالی از اعضای شورا خواست تا به این پیشنهاد رای دهند تا تردد و تقاضاهای احتمالی بستگان عضو شورای شهر در دفاتر آنها برای به کار گیری در پست ها و یا قراردادها کم خواهد کرد و گفت البته بستگان فامیلی یکسان ندارند.

وی با مزاح بیان کرد: البته من هاشمی بهرمانی هستم و معروف به رفسنجانی و توجه کنید بهرمانی های از دهات نیایند همانطور که ممسنی ها نباید بیایند.