فردی جلوی شهرداری قصد خودسوزی داشت که حراست شورای شهر جلوی این کار را گرفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، فردی کفن پوش با ریختن بنزین بر روی خود مقابل شهرداری قصد خود سوزی داشت.

این جوان پیش از آنکه موفق به روشن کردن فندک و خود سوزی شود توسط اجرائیات شهرداری و حراست شورای شهر دستگیر شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.