23 سبتامبر، روز جهانی زبان است. شعار امسال این روز "زبان اشاره، زبان همه است" به عنوان نقطه عطفی برای جامعه جهانی ناشنوایان برگزیده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) هر سال ۲۳ سپتامبر را به عنوان بخشی از هفته بین المللی ناشنوایان، روز جهانی زبان اشاره گرامی می دارد. امسال گرامی‌داشت روز جهانی زبان اشاره با شعار "زبان اشاره، زبان همه است"، نقطه عطفی برای جامعه جهانی ناشنوایان بوده و در هفته بین المللی ناشنوایان بر اهمیت این زبان تاکید شده است.

صدها زبان نشانه در سراسر جهان وجود دارد و این روز جدید و رسمی به تقویت نیاز مداوم برای گنجایش، برابری و دسترسی بیشترِ بیش از ۴۰۰ میلیون ناشنوا و کم شنوا در سراسر جهان به این زبان کمک خواهد کرد.

همان طور که افراد شنوا به زبان گفتاری وابسته‌اند، زندگی، تجربیات و موفقیت های افراد ناشنوا نیز به گونه‌ای جدایی‌ناپذیر به زبان اشاره مرتبط است.

به گزارش بیزینس اینسایدر، سازمان ملل متحد و فدراسیون جهانی ناشنوایان با انتشار اعلامیه جدید مبنی بر گرامی داشت روز جهانی زبان اشاره در ۲۳ سپتامبرِ هر سال، اقدامی جدی کرده و میلیون‌ها نفر ناشنوا در سراسر جهان برای تایید و گرامی داشت اولین روز زبان بین المللی اشاره در سرویس ارتباطی ناشنوایان ثبت نام به عمل آورده‌اند.