محمدعلی افشانی برای ارائه برنامه سوم پنج ساله شهرداری در شورا حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهردار تهران برای ارائه گزارش عملکرد یکساله  شهرداری و همچنین برنامه سوم پنج ساله خود در هشتادو نهمین جلسه شورا حضور میابد.

 این جلسه سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار خواهد شد.