حسینی میلانی از کاهش 90 درصدی سفید بالک ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، حسینی میلانی در جلسه شورای شهر گفت: طبق آمار و دخالت مرکز تحقیقات گیاه پزشکی پیشرفت ۸۵ تا ۹۰ درصد سفید بالک ها در تهران  در مقایسه با سال گذشته از بین رفتند.

وی همچنین در مورد طرح جامع مدیریت پسماند تذکر داد و گفت: شهرداری تهران با تاخیر شش ماهه نسبت به برگزاری مناقصات با توجه به بودجه مناسب اختصاص یافته اقدام کند.