آیت الله مصباح یزدی گفت: مسائل و مشکلات حال حاضر کشور کاملا تخصصی است باید کار تخصصی انجام شود و کار روحانیت نیست؛ گاهی ارشاد وظیفه علما است و گاهی موارد اضطراری پیش می آید و روحانیون مشارکت کرده و می کنند و باز هم مشارکت خواهند کرد.

آیت الله مصباح یزدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، نسبت وظیفه خطیر علما و روحانیون و مراجع در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: مسائل تخصصی است و در اقتصاد باید از جمله تخصصی انجام شود و کار روحانیت نیست.

وی افزود: گاهی ارشاد وظیفه علما است و گاهی موارد اضطراری پیش میآید و روحانیون مشارکت کرده و می کنند و باز هم مشارکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار موج، آیت الله مصباح یزدی در همایش بسیج اساتید وظایف خطیری را برای اساتید و دانشمندان در جامعه فعلی برشمرد.

آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر مبنی بر وظایف اساتید گفت: مخاطب ما اساتید حوزه هم بودند و دردهای جامعه به کل جامعه تعمیم دارد و خود ما و هر کسی که احساس مسئولیت می کند توجه دارد که باید به سهم خودش مشارکت کند.