عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی: عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با حضور روی خط تلفنی برنامه زنده "نبض" که با عنوان جایگاه پزشــک عمومی در نظام سلامت از شــبکه خبر در حــال پخش بــود، به سوال پزشکان عمومی طرف قرارداد مراکز بخش غیردولتی در خصوص نداشتن بیمه و بازنشستگی پاسخ گفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد علی همتی در ایــن برنامه، از بیمه نکردن پزشــکان عمومی در مراکز درمانی بخش خصوصی با عنوان "فرار بیمــه ای" یاد کرد و افــزود: همه همکاران پزشک که با مراکز درمانی بخش خصوصی قرارداد کاری منعقد می کنند، حتما باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند و اگر مواردی از تخلف مشاهده شود، حتما بازرسان تامین اجتماعی برخورد قانونی خواهند کرد.
عضــو هیات مدیره ســازمان تامین اجتماعی افــزود: در این مورد قانون کاملا شفاف و روشن است. پزشکانی که در استخدام دولت و دانشگاه ها هستند، مسیر بیمه ای تعیین شــده ای دارند و ایــن کار طبق قانون انجام می شود؛ پزشــکانی هم که با مراکز درمانی بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده اند، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند؛ چنانچه به هر علتی این پزشکان بیمه نیستند، می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و ارائه قــرارداد کار، تقاضای بیمه کننــد.

همتی با بیان اینکه باید از همان ابتدا قرارداد کار با بیمارستان های خصوصی درست بسته شود و مسائل بیمه ای هم در آن دیده شود، گفت: تصور من این اســت که چنین مواردی که به نوعی فرار بیمه ای اســت، بسیار نادر و معدود است ولی در هر حال سازمان تامین اجتماعی مدعی است که همه این عزیزان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.