شهردار تهران با 9 رای از 9 عضو به عنوان رئیس هیات امنا سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  سید محمد علی افشانی شهردار تهران در اولین جلسه هیات امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران؛ با 9 رای از 9 عضو حاضر به عنوان رئیس هیات امنا و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با همین تعداد رای به عنوان نایب رئیس هیات امنای این سازمان انتخاب شدند.