عضو شورای شهر تهران گفت: . اگر نمیتوانیم قدمی برداریم تخریب نکنیم. ری عصاره تاریخی ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، احمد مسجد جامعی در نشست تخصصی گردشگری شهر ری باانتقاد از کوتاهی های انجام شده در رسیدگی به شهر ری گفت: برخی اثار تاریخی اینجا امکانات حداقلی گردشگری را هم ندارند.این چه پز و افتخاریست که در رابطه با تمدن و فرهنگمان می دهیم اما امکانات حداقلی هم برای گردشگری نداریم . باید از گنده گویی بپرهیزیم.

او افزود:طرح های توسعه به اینجا اسیب زده است.اطراف حرم پر بود از خانه های تاریخی که همه را خراب کردند.تکیه نفر اباد با ۴۰۰سال قدمت در حال تخریب بود.۴۰۰ سال است اینجا دارد روضه خونه می شود.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ما باید کاری کنیم زندگی مردم کمی بهتر شود. اگر نمیتوانیم قدمی برداریم تخریب نکنیم. ری عصاره تاریخی ایران است.

اگر شهرری را حفظ می کردیم  می توانستیم در یونسکو مانند یزد ثبت جهانی شود.