مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: به دلیل سن بالای بسیاری از خیرین مدرسه ساز درصدد جذب جوانان برای جایگزین کردن آنها هستیم.

علی شهری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در جهت جذب و مشارکت جوانان به ساخت مدارس و نوسازی  آنها و پیوستن به جمع خیرین مدرسه ساز تصمیم به برگزاری بیستمین جشن خیرین مدرسه ساز در جهت افزودن این جوانان به فعالیت هایمان کردیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران افزود: امسال بیستمین سالی است که خیرین مدرسه ساز گرد هم جمع شده و برای مشارکت و ساخت بیشتر مدارس در سرتاسر کشور به مشورت می نشینند. ما تصمیم گرفتیم  جشنواره بیستم را به فرزندان و اعضای جوان خانواده های خیرین اختصاص دهیم.

او دراین باره افزود: بسیاری از خیرین ما دارای سن های بالا هستند. باید جوانانی داشته باشیم تا جایگزین آنها بشوند. در این جشنواره خواستیم تا توجه و بهای بیشتری  به این جوانان داده شود بطوریکه برای افتتاح پروژه ها خیرین فرزندانشان را نیز با خود همراه کنند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان خانواده های خیر را باید از طریق هسته اصلی یعنی پدر و مادر در این کارهای خیر مشارکت داد گفت: یک سری اقدامات را می خواهیم انجام دهیم تا این ها را مانند خانواده هایشان به خیر تبدیل کنیم.اقداماتی که ایجاد کمپین می تواند یکی از آنها باشد.

بیستمین جشنواره رویش جوانان خیر روز یکشنبه با حضور خیرین مدرسه ساز برگزار می شود.