مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: ۴۴ مدرسه در سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد.

علی شهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ بیش از ۴۰۰ کلاس درس و ۴۴ مدرسه در استان تهران افتتاح خواهد شد.

وی افزود:  از ۴۴ مدرسه ای که قرار است افتتاح شود، ۶۷ درصدآنهاتوسط خیرین مشارکت و ساخته شده است که ۱۴ مدرسه با ۱۰۴ کلاس درس تنها در شهر تهران و مابقی در شهرستان های تهران ساخته شده اند.

وی در ادامه با اشاره به انبوه جمعیت در منطقه ۲۲ تهران در سال های اخیر و آتی گفت: برای جمعیت زیادی که قرار است در سال های آتی نیز افزایش پیداکند، نیازمند به ۷۰۰ مدرسه در  مناطق انبوه جمعیت درآنها داریم.